19 października 2018 w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” w ramach projektu “Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe” odbyły się warsztaty na temat czynnej ochrony żubra w Nadleśnictwie Janów Lubelski. Było to wydarzenie otwarte dla wszystkich chętnych, zainteresowanych planami wsiedlenia niewielkiego stada żubrów w tamtejsze okolice.

Część prelekcyjną rozpoczęła Prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów Wanda Olech omawiając sytuację żubra w Polsce i Europie. Przybliżyła pokrótce historię żubra oraz kluczowe elementy ochrony gatunku. Przedstawiona została także liczebność obecnej populacji żubrów.

Następnie Profesor Kajetan Perzanowski szczegółowo scharakteryzował poszczególne aspekty biologii i ekologii gatunku. Szczególną uwagę zebranych zwrócił omawiany przez Profesora temat aktywności żubrów w cyklu rocznym. Uczestnicy mieli okazję wnikliwie zapoznać się z dietą żubrów i ich preferencjami pokarmowymi, a także z problemem szkód wyrządzanych przez te zwierzęta.

Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Janów Lubelski Bartłomiej Kosiarski krótko scharakteryzował najważniejsze walory tego terenu oraz działania prowadzone przez nadleśnictwo. Opowiedział także o Ośrodku Edukacji Ekologicznej, w którym wydarzenie miało miejsce, oraz o okalającym go terenie, przekształcanym aktualnie w piękne arboretum.

Joanna Jadeszko opowiedziała o półrocznych doświadczeniach pracowników Nadleśnictwa Augustów w opiece nad wolną populacją żubrów, od niedawna zamieszkującą lasy Puszczy Augustowskiej. Wspomniała o pracach, które zostały wykonane zanim zwierzęta przewieziono do specjalnie przygotowanej zagrody aklimatyzacyjnej – m.in. o wykonanej w 2012 roku analizie siedliskowej oraz ocenie akceptacji społecznej dla realizacji pomysłu reintrodukcji żubra w tamtych okolicach. Podzieliła się z uczestnikami cennymi uwagami odnośnie procesu wsiedlania zwierząt oraz wnioskami płynącymi z przeprowadzenia go w okolicach Augustowa.

Kolejnym prelegentem był Krzysztof Żoch z Nadleśnictwa Borki, który opowiedział o zasadach postępowania ze stadem wolnościowym żubrów na przykładzie Puszczy Boreckiej. Omówił wszystkie działania, których wymaga sprawowanie pieczy nad żubrami na wolności jak np. zimowe dokarmianie w celu zatrzymania zwierząt w lesie czy pobieranie prób do badań dla naukowców. Ciekawym aspektem tego wystąpienia było przedstawienie szczegółowej dawki pokarmowej dla żubrów i dokładne jej omówienie.

Daniel Klich ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opowiedział o zrealizowanych badaniach w zakresie monitoringu ekologicznego żubra. Jego wyniki są dowodem na to, że żubr jest gatunkiem osłonowym. Oznacza to, że ochrona żubra i jego siedlisk sprzyja ochronie innych gatunków, zarówno fauny jak i flory.

Na zakończenie Profesor Wanda Olech krótko opowiedziała o doświadczeniach Stowarzyszenia Miłośników Żubrów w edukacji przyrodniczej oraz o materiałach pomocniczych, które powstały w wyniku konsultacji specjalistów.

Następnie przewidziano czas na dyskusję, która okazała się bardzo potrzebna i pomocna. Pytania chętnie zadawali członkowie koła PTTK „Ziemia Janowska” oraz miejscowi lekarze weterynarii, żywo zainteresowani tematem wsiedlenia żubrów w lasy janowskie.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali foldery informacyjne o projekcie „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe”.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy wykonali pamiątkowe wspólne zdjęcie przed Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej.