Drugie warsztaty online organizowane przez SMŻ cieszyły się jeszcze większą popularnością niż poprzednie. Ich organizacja związana była z planami reintrodukcji żubra w Lasach Janowskich.

Tym razem w spotkaniu uczestniczyło ponad 90 osób z kraju i  zagranicy m.in. z ogrodów zoologicznych, powiatowych inspektoratów weterynaryjnych, jednostek naukowych i organizacji pozarządowych oraz nadleśnictw opiekujących się żubrami. Sporą część słuchaczy stanowiły osoby prywatne nie związane zawodowo z żubrami. Podobnie jak poprzednio warsztaty rozpoczął wykład prof. dr hab. Wandy Olech pt: „Historia i aktualna sytuacja gatunku”. Kolejny wykład dotyczył opieki nad wolną populacją żubra w Puszczy Boreckiej i został wygłoszony przez Pana Krzysztofa Żocha z Nadleśnictwa Borki. Następna prezentacja wygłaszana przez przedstawicieli Nadleśnictwa Augustów przybliżyła słuchaczom doświadczeniach w opiece nad nowo utworzonym stadem żubrów.

Podczas wystąpienia Pana Bartłomieja Kosiarskiego z Nadleśnictwa Janów Lubelski pt.: „Żubry w Lasach Janowskich” słuchacze dowiedzieli się więcej odnośnie celów projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”, a także zadań nadleśnictwa. Zaplanowano m.in. koszenie łąk ze zbiorem siana, ich rekultywację, polepszanie jakości łąk i poletek, zakup karmy z rozwiezieniem, wykonanie zagrody adaptacyjnej, budowę magazyno-paśnika z korytami, transport żubrów, opiekę weterynaryjną oraz dzierżawę łąk. Wykonano także prace projektowe w zakresie zaplanowanych elementów infrastruktury. Przywiezienie żubrów do Lasów Janowskich planowane jest na przełomie lat 2020/2021.

Następny wykład wygłosił Pan Daniel Klich i dotyczył on monitoringu populacji żubra prowadzonego w ramach kompleksowej ochrony tego gatunku. Omówione zostały zarówno rodzaje prowadzonego monitoringu jak również stosowane metody w ramach każdego z rodzajów monitoringu.

Ostatnie wystąpienie wygłoszone przez Lidię Sternik-Stempkowską dotyczyło wizerunku żubra i promocji jego ochrony. Omówione zostały główne działania promocyjne i edukacyjne Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, udział w projektach, publikacje oraz wydawnictwa umieszczone na stronie internetowej.

Po każdym z wystąpień prelegenci odpowiadali na pytania a dyskusja końcowa była długa i intensywna.

Słuchacze zgłosili chęć udziału w kolejnych tego rodzaju warsztatach, np. dotyczących dobrych praktyk w edukacji odnośnie żubra i ochrony przyrody.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami wygłoszonymi podczas warsztatów.

W.Olech.Warsztaty Janow 2020.1

AUG_Żubry warsztaty online 05.11.20

B.Kosiarski.warsztaty online.5.11.2020

D.Klich.Janów Lubelski.warsztaty 2020

K.Żoch.Puszcza Borecka. 2020

L.Sternik.warsztaty Janow.promocja

 

fot. Ryszard Stasiewicz